Trung Tâm Nghiên Cứu và Tài Liệu Bệnh Tự Kỷ Texas
(Texas Autism Research and Resource Center-TARRC)

TARRC là một chương trình của Sở Phụ Trách Dịch Vụ Trợ Giúp và Phục Hồi Chức Năng. TARRC là một chương trình hỗ trợ những người dân Texas bị chứng rối loại tự kỷ và gia đình của họ.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 26, 2016