Vài Điều về Chúng Tôi


Trung Tâm Nghiên Cứu và Tài Liệu Bệnh Tự Kỷ Texas
(Texas Autism Research and Resource Center-TARRC)

Mục đích chính yếu của TARRC là cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những người bị chứng rối loạn tự kỷ và gia đình của họ. Các trách nhiệm ủy thác của TARRC là:

Các hoạt động khởi xướng ban đầu của TARRC gồm có:

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 18, 2017