Bảng Thông Cáo


Bảng Thông Cáo đăng tin tức, thông báo, thông báo các buổi hội thảo và các buổi hướng dẫn và các thông tin hiện thời khác.

Hãy gửi những thông tin cá nhân sau đây AutismServices@dars.state.tx.us:


Ủy Ban Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh (The Health and Human Services Commission) và Sở Phụ Trách Dịch Vụ Trợ Giúp và Phục Hồi Chức Năng (Department of Assistive and Rehabilitative Services) không xác nhận hoặc cho rằng có sự hiểu biết cá nhân về các mục đăng trên trang này. Tiếp xúc với người liên lạc để biết thêm thông tin chi tiết.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 18, 2017