Liên lạc TARRC


Trung Tâm Nghiên Cứu và Tài Liệu Bệnh Tự Kỷ Texas (Texas Autism Research and Resource Center-TARRC) là một chương trình của Sở Phụ Trách Dịch Vụ Trợ Giúp và Phục Hồi Chức Năng (Department of Assistive and Rehabilitative Services – DARS).


Địa Chỉ Gửi Thư:

Texas Autism Research and Resource Center (TARRC)
Texas Health and Human Services Commission
4900 N. Lamar Blvd.
Mail Code 1938
Austin, Texas 78751-9030

Số Điện Thoại:

(512) 776-3040

Địa Chỉ Email:

autism.services@hhsc.state.tx.us


Nếu quý vị có thắc mắc, phê bình, hoặc ý kiến, xin liên lạc TARRC. Xin cho biết tên họ, số điện thoại, địa chỉ email, và thắc mắc hoặc nhận xét của quý vị.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 19, 2017