Công Trình Nghiên Cứu và Tài Liệu Ấn Hành


Trung Tâm Nghiên Cứu và Tài Liệu Bệnh Tự Kỷ Texas (Texas Autism Research and Resource Center) khuyến khích việc thực hành dựa vào bằng chứng và nghiên cứu do đồng nghiệp duyệt xét.

Công Trình Nghiên Cứu và Tài Liệu Ấn Hành Trực Tuyến:

PubMed là một nguồn thông tin trợ giúp trực tuyến miễn phí được thiết lập và duy trì bởi Trung Tâm Thông Tin Công Nghệ Sinh Học (Center for Biotechnology Information). PubMed cho phép truy cập đến hơn 24 triệu trích dẫn và tóm tắt trong các lĩnh vực văn học y sinh, và có thể rút ra các trích dẫn và tóm tắt từ các nguồn trực tuyến kể cả các cơ sở dữ liệu MEDLINE, các tạp chí khoa học đời sống, và các sách trực tuyến. Trích dẫn có thể bao gồm các liên kết đến nội dung của toàn bộ văn bản từ PubMed Central và trang mạng của các nhà xuất bản.

Dưới đây là danh sách các từ ngữ tìm kiếm thông thường liên quan đến chứng rối loạn phổ tự kỷ, hoặc quý vị có thể đánh vào các từ tìm kiếm riêng của quý vị.

Tự thực hiện việc tìm kiếm của quý vị bằng cách truy cập trang mạng PubMed.

Tài Liệu để Đọc và Nghe

Sở Y Tế Tiểu Bang (The Department of State Health Services), Dịch Vụ Thư Viện, kể cả nguồn tài liệu để đọc và nghe đều được cho công chúng mượn miễn phí. Chi phí duy nhất là tiền cước phí gửi trả tài liệu, nếu có. Dưới đây là danh sách các từ ngữ tìm kiếm thông thường liên quan đến chứng rối loạn tự kỷ, hoặc quý vị có thể đánh vào các từ tìm kiếm riêng của quý vị.

Tự thực hiện việc tìm kiếm của quý vị bằng cách truy cập trang mạng Dịch Vụ Thư Viện AV DSHS. Một liên kết với mục lục nằm ở phía bên trái của trang.

Truy cập trang mạng Dịch Vụ Thư Viện AV DSHS để biết thêm chi tiết về thể lệ mượn tài liệu bằng ấn bản và thính thị hoặc tự thực hiện việc tìm kiếm của quý vị bằng cách sử dụng mục lục.

đầu trang


Đã Cập Nhật: April 26, 2016