Các Chương Trình Đại Học ở Texas


Một số trường đại học ở Texas hiện tham gia vào cuộc nghiên cứu về rối loạn tự kỷ (ASD).

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm việc đưa ra những kiến thức tổng quát về ASD và nguyên nhân của nó; cải tiến việc đánh giá ban đầu, thẩm định và chẩn đoán; và đề nghị các phương thức ngăn ngừa và chữa trị để cải thiện cuộc sống của những người bị ASD và gia đình của họ.  

Dưới đây là một số các chương trình của các trường đại học tại Texas tham gia vào nghiên cứu ASD:


đầu trang


Đã Cập Nhật: April 18, 2017