Các Dịch Vụ & Nguồn Tài Liệu


Đồ chơi Cởi Ngựa/Xe cho Trẻ mới biết đi

TARRC hỗ trợ những cư dân Texas về chứng rối loạn tự kỷ và gia đình họ bằng cách kết nối họ với các dịch vụ và nguồn rợ giúp trong cộng đồng của họ.CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH PHỦ


Người cao niên Nam

Texas trợ giúp và ủng hộ những cư dân Texas bị chứng rối loạn tự kỷ và gia đình họ.


Ủy Ban Y Tế và Nhân Vụ Texas (HHSC)


Sự Chữa trị Bà và Cháu với bút tô màu Crayon (Grandmother with Child Crayon Therapy)

Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA)


Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC)

Nhà cung cấp Tư nhân

Tiểu bang có hợp đồng với một hệ thống của các dịch vụ tư nhân để mang lại những chương trình ASD đến các cộng đồng trong vùng. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp dịch vụ tư nhân có các chương trình có tính lệ phí cho dịch vụ kiểu mẫu. Các dịch vụ tư nhân có thể được chi trả bởi một số chương trình bảo hiểm.

Hãy tìm nhà cung cấp dịch vụ trong vùng quý vị

Một số cơ sở dữ liệu miễn phí có thể giúp các gia đình tìm được các dịch vụ và cơ hội cho thành viên gia đình của họ bị ASD. Cơ sở dữ liệu này gồm có:

Các Nhà Cung cấp Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng theo Quận

Tổ chức

Các tổ chức là một nguồn thông tin, cũng như đem lại các dịch vụ cộng đồng và hỗ trợ gia đình, mang lại lợi ích cho những người bị chứng rối loạn tự kỷ và gia đình họ.

Hội Tự Kỷ Hoa Kỳ (Autism Society of America)

Hội Tự Kỷ Hoa Kỳ chuyên nâng cao nhận thức về chứng rối loạn tự kỷ và các vấn đề hàng ngày mà các người bị chứng rối loạn tự kỷ, gia đình họ và các nhà chuyên môn mà họ giao tiếp. Hội Tự Kỷ Hoa Kỳ và các cơ quan trực thuộc có một sứ mệnh chung là cung cấp thông tin và giáo dục, ủng hộ nghiên cứu, và các chương trình và dịch vụ cho cộng đồng bị chứng rối loạn tự kỷ.

Autism Speaks

Autism Speaks, là một tổ chức quốc gia về ASD, được dành để tài trợ cho nghiên cứu y sinh học về các nguyên nhân, phòng ngừa, điều trị và cách có thể chữa trị cho ASD. Tổ chức này nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về ASD và ảnh hưởng của chứng rối loạn đối với cá nhân, gia đình và xã hội và các hoạt động để mang lại hy vọng cho tất cả những ai phải đối phó với những khó khăn của chứng rối loạn này.

The Arc

The Arc, là một tổ chức các người bạn và các gia đình những người bị thiểu năng trí tuệ và kém phát triển, cung cấp các dịch vụ cho trong vùng theo điều luật trên khắp tiểu bang.

Hiệp Hội Tự Kỷ Quốc Gia

Hiệp Hội Tự Kỷ Quốc Gia bênh vực và giúp các gia đình, cá nhân và các nhà chuyên môn bị ảnh hưởng chứng rối loạn tự kỷ.

Các Nguồn Trơ giúp Khác

Nguồn Trợ Giúp cho Cha Mẹ và Người Đáp ứng Đầu tiên của Autism Speaks

Tài liệu Hướng dẫn Chuyên tiếp, Phiên bản 2 của Autism Speaks

Kết quả của Khóa học Đời sống Trường Đại Học Drexel

Autism Navigator

Từ chối Trách nhiệm

Ủy Ban Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (The Health and Human Services Commission) và Ban Phụ Trách Dịch Vụ Trợ Giúp và Phục Hồi Chức Năng (DARS) không xác nhận hoặc tuyên bố rằng có sự hiểu biết cá nhân của khả năng hay chất lượng phục vụ của các tổ chức nêu trong danh sách.

Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi những người bị ASD và gia đình của họ cân nhắc việc dùng các nguồn tài liệu, dùng sự tự xét đoán và yêu cầu các tài liệu tham khảo liên quan đến các tổ chức và dịch vụ của các tổ chức này.

đầu trang


Đã Cập Nhật: October 10, 2017